w永久w939w75w75w乳液

多语言网站:

您所在的位置:w永久w939w75w75w乳液 > 产品及解决方案 > 超高压清洗软管
LT799B 6S
超高压树脂软管W.P.40600 PSI
适用范围:超高压水射流应用,尤其适用于射流喷头

压力范围:1200 ~ 2800 bar (17400 ~ 40600 psi)
特点:无断头的连续长管用于替代钢管
特点:水射流切割
特点:水力破拆 柔性好
特点:清除表面沉积的污物
在线咨询
全国服务热线 :
超高压树脂软管W.P.40600 PSI
数据展示
件号 软管尺寸 ID OD WP
dash inch DN mm inch mm inch bar psi
B6S-4-2800 - 5/32 4 4.0 0.157 11.8 0.465 2800 40600
B6S-5-2500 -3 3/16 5 5.0 0.197 14.4 0.567 2500 36200
B6S-8-2100 -5 5/16 8 7.9 0.311 18.0 0.709 2100 30400
B6S-10-2070 -6 3/8 10 9.9 0.390 20.8 0.819 2070 30000
B6S-12-1800 -8 1/2 12 12.8 0.504 25.4 1.000 1800 26100
B6S-20-1400 -12 3/4 20 18.8 0.740 33.7 1.327 1400 20300
B6S-25-1200 -16 1 25 24.8 0.976 41.0 1.614 1200 17400
可选软管接头
 • 描述 锥度 WP 螺纹F 适用软管
  psi
  1/4"F-BSPP A 1/8" 24-60 22000 1/4"-19GAS 2S-3-1040
  1/4"F-BSPP B/A 5/32" 24-60 22000 1/4"-19GAS 2S-4-1200,4S-4-1040
  1/4"F-BSPP B/A 5/32" 24-60 22000 1/4"-19GAS 2SH-3-1040
  1/4"F-BSPP C 5/32" 24-60 31900 1/4"-19GAS 4SH-4-2200
  1/4"F-BSPP A 3/16" 24-60 22000 1/4"-19GAS 2S-5-1040
  1/4"F-BSPP A 3/16" 24-60 22000 1/4"-19GAS 2SH-4-1200
  1/4"F-BSPP C 3/16" 24-60 26100 1/4"-19GAS 4SH-5-1800
  1/4"F-BSPP F/E 3/16" 24-60 40600 1/4"-19GAS B6S-5-2500,D6S-5-2800
  1/4"F-BSPP I/H 3/16" 24-60 40600 1/4"-19GAS E6SH-5-3200,B8S-5-4000
  1/4"F-BSPP B/A 1/4" 24-60 22000 1/4"-19GAS 2S-6-1040,4S-6-1380
  1/4"F-BSPP C 1/4" 24-60 24000 1/4"-19GAS 4SH-6-1640
  3/8"F-BSPP A 5/16" 24-60 22000 3/8"-19GAS 2S-8-1040
  3/8"F-BSPP C/B 5/16" 24-60 22000 3/8"-19GAS 4S-8-1380,4SH-8-1500
  1/2"F-BSPP B/A 3/8" 24-60 22000 1/2"-14GAS 2S-10-690,4S-10-1100
  1/2"F-BSPP E/C 3/8" 24-60 28000 1/2"-14GAS 4SH-10-1400,B6S-10-2070
  1/2"F-BSPP A 1/2" 24-60 18000 1/2"-14GAS 2S-12-690
  1/2"F-BSPP G/D/C/B 1/2" 24-60 22000 1/2"-14GAS 4S-12-1040,4SH-12-1300,4SHH-12-1040,A6S-12-1400
  1"F-BSPP G/C/A 3/4" 60 18000 1"-11GAS 4S-20-760,4SH-20-1040,A6S-20-1200
  1+1/4"F-BSPP C1 60 15000 1+1/4"-11GAS 4SH-25-1040
 • 描述 WP 螺纹F 适用软管
  psi
  9/16 F-TYPE MB/A 5/32 30000 9/16-18 UNF 2S-4-1200,4S-4-1040
  9/16 F-TYPE ME/C 5/32 58000 9/16-18 UNF 4SH-4-2200,B6S-4-2800
  9/16 F-TYPE MA 3/16 30000 9/16-18 UNF 2S-5-1040
  9/16 F-TYPE MC 3/16 30000 9/16-18 UNF 4SH-5-1800
  9/16 F-TYPE MF/E 3/16 45000 9/16-18 UNF B6S-5-2500,D6S-5-2800
  9/16 F-TYPE MI/H 3/16 58000 9/16-18 UNF E6SH-5-3200,B8S-5-4000
  9/16 F-TYPE MB/A 1/4 24000 9/16-18 UNF 2S-6-1040,4S-6-1380
  9/16 F-TYPE MC 1/4 30000 9/16-18 UNF 4SH-6-1640
  9/16 F-TYPE MF 1/445000 45000 9/16-18 UNF D6S-6-2800
  3/4 F-TYPE MA 5/16 SS 22000 3/4-16 UNF 2S-8-1040
  3/4 F-TYPE MC/B 5/16 22000 3/4-16 UNF 4S-8-1380,4SH-8-1500
  3/4 F-TYPE MF/E 5/16 40000 3/4-16 UNF B6S-8-2100,D6S-8-2500,C6S-8-2500
  7/8 F-TYPE MF/E 5/16 40000 7/8-14 UNF B6S-8-2100,D6S-8-2500,C6S-8-2500
  3/4 F-TYPE MI/H 5/16 46400 3/4-16 UNF E6SH-8-2800,B8S-8-3800
  7/8 F-TYPE MI/H 5/16 46400 7/8-14 UNF E6SH-8-2800,B8S-8-3800
  1+1/8 F-TYPE MI/H 5/16 46400 1+1/8-12 UNF E6SH-8-2800,B8S-8-3800
  3/4 F-TYPE MB/A 3/8 SS 22000 3/4-16 UNF 2S-10-690,4S-10-1100
  3/4 F-TYPE MC 3/8 22000 3/4-16 UNF 4SH-10-1400
  1 F-TYPE MA 1/2 18000 1-12 UNF 2S-12-690
  1 F-TYPE MF/E 1/2 30000 1-12 UNF B6S-12-1800,D6S-12-2070
  1 F-TYPE EMG/D/C/B 1/2 22000 1-12 UNF 4S-20-760,4SH-12-1300, 4SHH-12-1040,A6S-12-1400
  1 F-TYPE MI/H 1/2 43000 1-12 UNF E6SH-12-2500,B8S-12-3010
  1+5/16 F-TYPE ME/G/C/B/A 3/4 24000 1+5/16-12 UN 4S-20-760,4SH-20-1040, A6S-20-1200,B6S-20-1400
  1+5/16 F-TYPE MCI 22000 1+5/16-12 UN 4SH-25-1040
 •  描述 WP 螺纹 F 适用软管
  psi
  14X1.5M-HP MET F/E 3/16 45000 M14X1.5LH B6S-5-2500,D6S-5-2800
  14X1.5M-HP MET I/H 3/16 58000 M14X1.5LH E6SH-5-3200,B8S-5-4000
  14X1.5M-HP MET F 1/4 46400 M14X1.5LH D6S-6-2800
  14X1.5M-HP MET F/E 5/16 40000 M14X1.5LH B6S-8-2100,D6S-8-2500,C6S-8-2500
  14X1.5M-HP MET I/H 5/16 55100 M14X1.5LH E6SH-8-2800,B8S-8-3800
  18X1.5M-HP MET F/E 1/2 30000 M18X1.5LH B6S-12-1800,D6S-12-2070
  18X1.5M-HP MET I/H 1/2 43000 M18X1.5LH E6SH-12-2500,B8S-12-3010
 • 描述 WP 螺纹F 适用软管
  psi
  14x1.5F-MET24-60 A 3/16 22000 M14x1.5 2S-5-1040
  14x1.5F-MET24-60 C 3/16 26100 M14x1.5 4SH-5-1800
  14x1.5F-MET24-60 F/E 3/16 45000 M14x1.5 B6S-5-2500,D6S-5-2800
  14x1.5F-MET24-60 I/H 3/16 45000 M14x1.5 E6SH-5-3200,B8S-5-4000
  14x1.5F-MET24-60 B/A 1/4 22000 M14x1.5 2S-6-1040,4S-6-1380
  16x1.5F-MET24-60 B/A 1/4 22000 M16x1.5 2S-6-1040,4S-6-1380
 • 描述 WP 螺纹F 适用软管
  psi
  3/8M-MP C 1/4 22500 3/8-24 UNFLH 4SH-6-1640
  9/16M-MP C/B 5/16 22500 9/16-18 UNFLH 4S-8-1380,4SH-8-1500
  3/4M-MP C/B 5/16 22500 3/4-16 UNFLH 4S-8-1380,4SH-8-1500
  3/4M-MP F/E 5/16 22500 3/4-16 UNFLH B6S-8-2100,D6S-8-2500,C6S-8-2500
  3/4M-MP I/H 5/16 22500 3/4-16 UNFLH E6SH-8-2800
  9/16M-MP A 1/2 22500 9/16-18 UNFLH 2S-12-690
  9/16M-MP F/E 1/2 22500 9/16-18 UNFLH B6S-12-1800,D6S-12-2070
  3/4M-MP F/E 1/2 22500 3/4-16 UNFLH B6S-12-1800,D6S-12-2070
  9/16M-MP G/D/C/B 1/2 22500 9/16-18 UNFLH 4S-12-1040,4SH-12-1300, 4SHH-12-1040,A6S-12-1400
  3/4M-MP G/D/C/B 1/2 22500 3/4-16 UNFLH 4S-12-1040,4SH-12-1300, 4SHH-12-1040,A6S-12-1400
  1M-MP E/G/C/B/A 3/4 22500 1-14 UNSLH 4S-20-760,4SH-20-1040, A6S-20-1200,B6S-20-1400
  1M-MP E 1 20000 1-14 UNSLH B6S-25-1200
 •  描述 WP 螺纹 F 适用软管
  psi
  9/16F-HP F/E 3/16 45000 9/16-18 UNF B6S-5-2500,D6S-5-2800
  9/16F-HP F/E 3/16 58000 9/16-18 UNF E6SH-5-3200.B8S-5-4000
 •  描述 WP 螺纹F 适用软管
  psi
  3/8" F-HP RHK 3/16" 26100 3/8"-24 UNFRH 4SH-5-1800
  3/8' F-HP RHK 1/4" 22000 3/8"-24 UNFRH 4SH-6-1640
 •  描述 WP 螺纹F 适用软管
  psi
  1/4" F-HP K 3/16 26100 1/4-28 UNFLH 4SH-5-1800
 • 描述 WP 螺纹F 适用软管
  psi
  24x1.5F-DKOS B/A 5/32" 30000 M24x1.5 2S-4-1200,4S-4-1040
  24x1.5F-DKOS B/A 5/32" 30000 M24x1.5 2SH-3-1040
  24x1.5F-DKOS A 3/16" 30000 M24x1.5 2S-5-1040
  24x1.5F-DKOS A 3/16" 30000 M24x1.5 2SH-4-1200
  20x1.5F-DKOS C 3/16" 30000 M20x1.5 4SH-5-1800
  18x1.5F-DKOS B/A 1/4" 24000 M18x1.5 2S-6-1040,4S-6-1380
  22x1.5F-DKOS B/A 1/4" 24000 M20x1.5 2S-6-1040,4S-6-1380
  24x1.5F-DKOS B/A 1/4" 24000 M22x1.5 2S-6-1040,4S-6-1380
  18x1.5F-DKOS C 1/4" 30000 M24x1.5 4SH-6-1640
  20x1.5F-DKOS A 5/16" 30000 M18x1.5 2S-8-1040
  24x1.5F-DKOS A 5/16" 30000 M20x1.5 2S-8-1040
  20x1.5F-DKOS B 5/16B 40000 M24x1.5 4S-8-1380,4SH-8-1500
  22x1.5F-DKOS C/B 5/16" 40000 M20x1.5 4S-8-1380,4SH-8-1500
  24x1.5F-DKOS C/B 5/16" 40000 M22x1.5 4S-8-1380,4SH-8-1500
  24x1.5F-DKOS F/E 5/16" 40000 M24x1.5 B6S-8-2100,D6S-8-2500
  24x1.5F-DKOS I/H 5/16" 46400 M24x1.5 E6SH-8-2800,B8S-8-3800
  22x1.5F-DKOS B/A 3/8" 28000 M22x1.5 2S-10-690,4S-10-1100
  24x1.5F-DKOS B/A 3/8" 28000 M24x1.5 2S-10-690,4S-10-1100
  22x1.5F-DKOS E/C 3/8" 30000 M22x1.5 4SH-10-1400,B6S-10-2070
  24x1.5F-DKOS E/C 3/8" 30000 M24x1.5 4SH-10-1400,B6S-10-2070
  22x1.5F-DKOS A 1/2" 18000 M22x1.5 2S-12-690
  24x1.5F-DKOS A 1/2" 18000 M24x1.5 2S-12-690
  22x1.5F-DKOS G/D/C/B 1/2" 22000 M22x1.5 4S-12-1040,4SH-12-1300,4SHH-12-1040,A6S-12-1400
  24x1.5F-DKOS G/D/C/B 1/2" 22000 M24x1.5 4S-12-1040,4SH-12-1300,4SHH-12-1040,A6S-12-1400
  24x1.5F-DKOS F/E 1/2" 30000 M24x1.5 B6S-12-1800,D6S-12-2070
  24x1.5F-DKOS I/H 1/2" 43000 M24x1.5 E6SH-12-2500,B8S-12-3010
  36x2F-DKOS E/G/C/B/A 3/4" 24000 M36x2 4S-20-760,4SH-20-1040,A6S-20-1200,B6S-20-1400
  42x2F-DKOS E/C 1" 22000 M42x2 4SH-25-1040,B6S-25-1200
 •  描述 WP 螺纹 F 适用软管
  psi
  1/4M-HP B/A 5/32 30000 1/4-28 UNFLH 2S-4-1200.4S-4-1040
  114M-HP E/C 5132 58000 1/4-28 UNFLH 4SH-4-2200,B6S-4-2800
  3/8M-HP E/C 5/32 58000 3/8-24 UNFLH 4SH-4-2200,B6S-4-2800
  9/16M-HP E/C 5/32 58000 9/16-18 UNFLH 4SH-4-2200,B6S-4-2800
  1/4M-HP C 3/16 30000 1/4-28 UNFLH 4SH-5-1800
  3/8M-HP C 3/16 30000 3/8-24 UNFLH 4SH-5-1800
  9/16M-HP C 3/16 30000 9/16-18 UNFLH 4SH-5-1800
  1/4M-HP F/E 3/16 45000 1/4-28 UNFLH B6S-5-2500,D6S-5-2800
  1/4M-HP I/H 3/16 58000 1/4-28 UNFLH E6SH-5-3200.B8S-5-4000
  3/8M-HP F/E 3/16 45000 3/8-24 UNFLH B6S-5-2500.D6S-5-2800
  3/8M-HP I/H 3/16 58000 3/8-24 UNFLH E6SH-5-3200.B8S-5-4000
  9/16M-HP F/E 3/16 45000 9/16-18 UNFLH B6S-5-2500.D6S-5-2800
  9/16M-HP I/H 3/16 58000 9/16-18 UNFLH E6SH-5-3200,B8S-5-4000
  9/16M-HP B/A 1/4 24000 9/16-18 UNFLH 2S-6-1040.4S-6-1380
  3/8M-HP C 1/4 30000 3/8-24 UNFLH 4SH-6-1640
  3/8M-HP F 1/4 46400 3/8-24 UNFLH D6S-6-2800
  9/16M-HP F 1/4 46400 9/16-18 UNFLH D6S-6-2800
  9/16M-HP C/B 5/16 30000 9/16-18 UNFLH 4S-8-1380.4SH-8-1500
  3/8M-HP F/E 5/16 40000 3/8-24 UNFLH B6S-8-2100,C6S-8-2500,D6S-8-2500
  3/8M-HP I/H 5/16 46400 3/8-24 UNFLH E6SH-8-2800.B8S-8-3800
  9/16M-HP F/E 5/16 40000 9/16-18 UNFLH B6S-8-2100.C6S-8-2500.D6S-8-2500
  9/16M-HP 15/16 55100 9/16-18 UNFLH E6SH-8-2800,B8S-8-3800
  9/16M-HP E/C 3/8 40000 9/16-18 UNFLH 4SH-10-1400,B6S-10-2070
  9/16M-HP G/D/C/B 1/2 22000 9/16-18 UNFLH 4S-12-1040,4SH-12-1300 4SHH-12-1040,A6S-12-1400
  9/16M-HP I/H 1/2 36500 9/16-18 UNFLH E6SH-12-2500
  9/16M-HP F/E 1/2 30000 9/16-18 UNFLH B6S-12-1800,D6S-12-2070
 •  描述 WP 螺纹F 适用软管
  psi
  5/16' M-HPA 5/32" 22000 5/16"-24 UNF 2S-4-1200
 •  描述 WP 螺纹F 适用软管
  psi
  1/4" M-HPC 3/16" 26100 1/4-28 UNFLH 4SH-5-1800
  3/8" M-HPC 3/16" 26100 3/8-28 UNFLH 4SH-5-1800
 •  描述 WP 螺纹 F 适用软管
  psi
  1/4 M-GAS100ECB/A 5/32 22000 1/4-19GAS 2S-4-1200,4S-4-1040
  1/4 M-GAS100EC C 3/16 26100 1/4-19GAS 4SH-5-1800
  1/4 M-GAS100EC F/E 3/16 40600 1/4-19GAS B6S-5-2500,D6S-5-2800
  1/4 M-GAS100ECB/A 1/4 22000 1/4-19GAS 2S-6-1040,4S-6-1380
  1/4 M-GAS100ECA 5/16 22000 1/4-19GAS 2S-8-1040
  1/4 M-GAS100ECC/B 5/16 24000 1/4-19GAS 4S-8-1380,4SH-8-1500
专用套筒
LT799B 6S
描述 软管规格 C D L
  DN inches mm mm mm
5/32 LT799B 6S 4 5/32 17.6 12.8 45.0
3/16 LT799B 6S 5 3/16 22.5 15.0 63.5
5/16 LT799B 6S 8 5/16 26.4 18.4 63.5
3/8  LT799B 6S 10 3/8 31.2 22.5 52.0
1/2  LT799B 6S 12 1/2 35.5 26.8 66.0
3/4  LT799B 6S20 3/4 46.0 35.0 72.0
1   LT799B 6S25 1 52.2 41.8 78.0
 
产品介绍
产品应用
 • 油气及海洋

  选用于催化品压注、海下液压机零件控制、海下井控等,可供过长地埋管。
 • 水射流

  适用于压为达4000bar(58000 psi)的操作学习环境,如过高压水刀射流破拆(钢材沥青水泥砂浆土拆改等)、输油管线割孔、打印纸张或铝加工割孔或可以过高压的化学工业难以清理,如贮罐和不锈钢容器难以清理、表明清理、施工物表明难以清理、除漆等。
 • 螺栓预紧

  用途于陆上及海洋上螺柱预紧体统及液压机发动机功率螺丝刀等。
 • 压力试验设备

  操作于阀、软件工具.调节板材、处理机器设备等的调节。
 • 换热器

  应该用于口子径板换器管的洗涤等。
压力色标
利通技术高压不饱和树脂橡胶软管进行国家统一的的颜色标志标识对压差分等级做成辨认,易于用户名分辨,影响防护可能性
 • 10000psi - 690bar
 • 15,000psi-1034bar
 • 20,000psi-1379bar
 • 30,000psi-2068bar
 • 40,000psi-2758bar
 • 55,000psi-3792bar
定制软管总成
连入管总程由极高压环氧硅胶粘合剂连入管、连入件和模块化辅料搭配而成,会因为其多在极高压的环镜下适用,搭配的专业课程度对极高压环氧硅胶粘合剂连入管总程的安全防护性及适用特点起着直接决定处理效应。 利通技术将业主的用到体验感作为生活,从软水管、连结件、五金配件到半制产品、总体制产品测试,每段根优秀率出产的超宽压硅胶粘合剂软水管总体都经历作文了自上而下严格把关。利通技术对精益管理管理生产制造的落实及精益管理管理心理的贯切也并非限度有恶意品进入行业。
选择合适的产品
与利通科技信息许多塑料软管厂品的选定 类似,您就能够从下例三个部分选定 比较适合的厂品款型:

工作压力 : 由产品的(de)使(shi)用工(gong)况🍌所决定的(de)最(zui)大工(gong)作压(ya)力、脉冲、以及(ji)要求的(de)安全系数等;

使用温度 : 包(bao)括(kuo)介ꦜ(jie)质最高/最低使用温(wen)(wen🍬)度(du)及环境最高/最低温(wen)(wen)度(du)等(deng);

使用介质 : 介质的(de🌺)♐物(wu)理(li)及化学性(xing)能等将对软管材(cai)质的(de)选择产生决定性(xing)的(de)影响;

应用环境的特殊要求 : 某(mou)些特定(ding)的(de)使用环境会对(dui)产(ജchan)品的(de)𒉰耐磨度(du)、耐老化性(xing)能(neng)、耐曲(qu)挠性(xing)能(neng)、耐脉冲性(xing)能(neng)、弯曲(qu)半径等(deng)提出特殊(shu)要求(qiu)(请咨询我们的(de)业(ye)务人员提供最佳解决方(fang)案(an));

连接件选型 : 选择合(he)适的(de)连接件(jian)是生(sheng)产合(he)格总成产品的(de)前提,根据设(she)备的(de)设(she)计(ji)(ji)需求(qiu)ꦰ对连接件(jian)进行ও(xing)有效选择(或设(she)计(ji)(ji))将极(ji)大的(de)提高总成产品的(de)生(sheng)产效率。

 • 保护套

  黑色PVC确保套也许寒冷氛围所需要的可能含有绕绳钢板带动的无敌确保套。考虑:高压软管确保套是不能有所作为操控成员的确保装置在使用。
 • 不锈钢抓环

  抓环的扣压有确定距離规范。在用利通科技创新热塑管实施管壳式换热器器的洗涤时,抓环是可以为操作流程人群作为让。
 • 软管防脱扣

  固发扣在连接管出乎意料脱接时将直流高电压管紧紧围绕拴住,预防操作流程人数或设备深受攻击。激烈建议大家在直流高电压应该用区域环境中配置单。伸展程度标准1372KN到2477KN。
 • 限弯节

  限弯节有没有效的以防严酷作业前提下联接管和管接头联接处因歪曲呈现走漏、分裂等情况。
证书
利通科技开发公司相继利用的厂品申请企业资格认正分为安标(MA)、MSHA、美式是由研究会API厂品申请企业资格认正API-16C和API-7K、美式船级社ABS厂品申请企业资格认正(是由钻采法宝及不锈钢钢丝经编织塑料橡胶软管制动器总成)及连接结构认为(是由钻采法宝)、爱沙尼亚船级社DNV连接结构认为(LTSA699)、台湾GOST是由申请企业资格认正、劳氏防火等级申请企业资格认正等,已利用的管控机制申请企业资格认正分为DNV产品效率管控机制(适合要求GB/T19001-2016/ISO 9001:2015)、是由本身气该行业产生类安排的产品效率管控机制(适合要求API SpecificationQ1)、坏境管控机制(适合要求GB/T24001-2016/ISO14001:2015)、兵器法宝产品效率管控机制(适合要求GJB9001C-2017)和两化构建管控机制(GB/T 23001-2017)等。利通科技开发公司验测中心局自2017年起获CNAS认为,设置激光脉冲科学微生物加测所英文室、爆发科学微生物加测所英文室、耐火科学微生物加测所英文室、盐雾科学微生物加测所英文室等近四七个科学微生物加测所英文室,验测报告单被认准有客观的性、准确的性及公信力性。
相关产品
联系客服
400-6191-666