w永久w939w75w75w乳液

多语言网站:

您所在的位置:w永久w939w75w75w乳液 > 产品及解决方案 > 超高压清洗软管
LT799D 6S
超高压树脂软管W.P.40600PSI
适用范围:超高压水射流应用,尤其适用于射流喷头

压力范围:2000 ~ 2800 bar (29000 ~ 40600 psi)
特点:柔性好
特点:无断头的连续长管用于替代钢管
特点:水射流切割
特点:水力破拆
特点:清除表面沉积的污物
在线咨询
全国服务热线 :
超高压树脂软管W.P.40600PSI
数据展示
件号 软管尺寸 ID OD WP
dash inch DN mm inch mm inch bar psi
D6S-5-2800 -3 3/16 5 5.0 0.197 14.8 0.583 2800 40600
D6S-6-2800 -4 1/4 6 6.3 0.248 16.5 0.650 2800 40600
D6S-8-2500 -5 5/16 8 8.1 0.319 19.0 0.748 2500 36200
D6S-12-2070 -8 1/2 12 12.8 0.504 25.9 1.020 2070 30000
D6S-20-1600 -12 3/4 20 18.8 0.740 33.7 1.327 1600 23200
可选软管接头
 • 描述 锥度 WP 螺纹F 适用软管
  psi
  1/4"F-BSPP A 1/8" 24-60 22000 1/4"-19GAS 2S-3-1040
  1/4"F-BSPP B/A 5/32" 24-60 22000 1/4"-19GAS 2S-4-1200,4S-4-1040
  1/4"F-BSPP B/A 5/32" 24-60 22000 1/4"-19GAS 2SH-3-1040
  1/4"F-BSPP C 5/32" 24-60 31900 1/4"-19GAS 4SH-4-2200
  1/4"F-BSPP A 3/16" 24-60 22000 1/4"-19GAS 2S-5-1040
  1/4"F-BSPP A 3/16" 24-60 22000 1/4"-19GAS 2SH-4-1200
  1/4"F-BSPP C 3/16" 24-60 26100 1/4"-19GAS 4SH-5-1800
  1/4"F-BSPP F/E 3/16" 24-60 40600 1/4"-19GAS B6S-5-2500,D6S-5-2800
  1/4"F-BSPP I/H 3/16" 24-60 40600 1/4"-19GAS E6SH-5-3200,B8S-5-4000
  1/4"F-BSPP B/A 1/4" 24-60 22000 1/4"-19GAS 2S-6-1040,4S-6-1380
  1/4"F-BSPP C 1/4" 24-60 24000 1/4"-19GAS 4SH-6-1640
  3/8"F-BSPP A 5/16" 24-60 22000 3/8"-19GAS 2S-8-1040
  3/8"F-BSPP C/B 5/16" 24-60 22000 3/8"-19GAS 4S-8-1380,4SH-8-1500
  1/2"F-BSPP B/A 3/8" 24-60 22000 1/2"-14GAS 2S-10-690,4S-10-1100
  1/2"F-BSPP E/C 3/8" 24-60 28000 1/2"-14GAS 4SH-10-1400,B6S-10-2070
  1/2"F-BSPP A 1/2" 24-60 18000 1/2"-14GAS 2S-12-690
  1/2"F-BSPP G/D/C/B 1/2" 24-60 22000 1/2"-14GAS 4S-12-1040,4SH-12-1300,4SHH-12-1040,A6S-12-1400
  1"F-BSPP G/C/A 3/4" 60 18000 1"-11GAS 4S-20-760,4SH-20-1040,A6S-20-1200
  1+1/4"F-BSPP C1 60 15000 1+1/4"-11GAS 4SH-25-1040
 • 描述 WP 螺纹F 适用软管
  psi
  9/16 F-TYPE MB/A 5/32 30000 9/16-18 UNF 2S-4-1200,4S-4-1040
  9/16 F-TYPE ME/C 5/32 58000 9/16-18 UNF 4SH-4-2200,B6S-4-2800
  9/16 F-TYPE MA 3/16 30000 9/16-18 UNF 2S-5-1040
  9/16 F-TYPE MC 3/16 30000 9/16-18 UNF 4SH-5-1800
  9/16 F-TYPE MF/E 3/16 45000 9/16-18 UNF B6S-5-2500,D6S-5-2800
  9/16 F-TYPE MI/H 3/16 58000 9/16-18 UNF E6SH-5-3200,B8S-5-4000
  9/16 F-TYPE MB/A 1/4 24000 9/16-18 UNF 2S-6-1040,4S-6-1380
  9/16 F-TYPE MC 1/4 30000 9/16-18 UNF 4SH-6-1640
  9/16 F-TYPE MF 1/445000 45000 9/16-18 UNF D6S-6-2800
  3/4 F-TYPE MA 5/16 SS 22000 3/4-16 UNF 2S-8-1040
  3/4 F-TYPE MC/B 5/16 22000 3/4-16 UNF 4S-8-1380,4SH-8-1500
  3/4 F-TYPE MF/E 5/16 40000 3/4-16 UNF B6S-8-2100,D6S-8-2500,C6S-8-2500
  7/8 F-TYPE MF/E 5/16 40000 7/8-14 UNF B6S-8-2100,D6S-8-2500,C6S-8-2500
  3/4 F-TYPE MI/H 5/16 46400 3/4-16 UNF E6SH-8-2800,B8S-8-3800
  7/8 F-TYPE MI/H 5/16 46400 7/8-14 UNF E6SH-8-2800,B8S-8-3800
  1+1/8 F-TYPE MI/H 5/16 46400 1+1/8-12 UNF E6SH-8-2800,B8S-8-3800
  3/4 F-TYPE MB/A 3/8 SS 22000 3/4-16 UNF 2S-10-690,4S-10-1100
  3/4 F-TYPE MC 3/8 22000 3/4-16 UNF 4SH-10-1400
  1 F-TYPE MA 1/2 18000 1-12 UNF 2S-12-690
  1 F-TYPE MF/E 1/2 30000 1-12 UNF B6S-12-1800,D6S-12-2070
  1 F-TYPE EMG/D/C/B 1/2 22000 1-12 UNF 4S-20-760,4SH-12-1300, 4SHH-12-1040,A6S-12-1400
  1 F-TYPE MI/H 1/2 43000 1-12 UNF E6SH-12-2500,B8S-12-3010
  1+5/16 F-TYPE ME/G/C/B/A 3/4 24000 1+5/16-12 UN 4S-20-760,4SH-20-1040, A6S-20-1200,B6S-20-1400
  1+5/16 F-TYPE MCI 22000 1+5/16-12 UN 4SH-25-1040
 •  描述 WP 螺纹 F 适用软管
  psi
  14X1.5M-HP MET F/E 3/16 45000 M14X1.5LH B6S-5-2500,D6S-5-2800
  14X1.5M-HP MET I/H 3/16 58000 M14X1.5LH E6SH-5-3200,B8S-5-4000
  14X1.5M-HP MET F 1/4 46400 M14X1.5LH D6S-6-2800
  14X1.5M-HP MET F/E 5/16 40000 M14X1.5LH B6S-8-2100,D6S-8-2500,C6S-8-2500
  14X1.5M-HP MET I/H 5/16 55100 M14X1.5LH E6SH-8-2800,B8S-8-3800
  18X1.5M-HP MET F/E 1/2 30000 M18X1.5LH B6S-12-1800,D6S-12-2070
  18X1.5M-HP MET I/H 1/2 43000 M18X1.5LH E6SH-12-2500,B8S-12-3010
 • 描述 WP 螺纹F 适用软管
  psi
  14x1.5F-MET24-60 A 3/16 22000 M14x1.5 2S-5-1040
  14x1.5F-MET24-60 C 3/16 26100 M14x1.5 4SH-5-1800
  14x1.5F-MET24-60 F/E 3/16 45000 M14x1.5 B6S-5-2500,D6S-5-2800
  14x1.5F-MET24-60 I/H 3/16 45000 M14x1.5 E6SH-5-3200,B8S-5-4000
  14x1.5F-MET24-60 B/A 1/4 22000 M14x1.5 2S-6-1040,4S-6-1380
  16x1.5F-MET24-60 B/A 1/4 22000 M16x1.5 2S-6-1040,4S-6-1380
 • 描述 WP 螺纹F 适用软管
  psi
  3/8M-MP C 1/4 22500 3/8-24 UNFLH 4SH-6-1640
  9/16M-MP C/B 5/16 22500 9/16-18 UNFLH 4S-8-1380,4SH-8-1500
  3/4M-MP C/B 5/16 22500 3/4-16 UNFLH 4S-8-1380,4SH-8-1500
  3/4M-MP F/E 5/16 22500 3/4-16 UNFLH B6S-8-2100,D6S-8-2500,C6S-8-2500
  3/4M-MP I/H 5/16 22500 3/4-16 UNFLH E6SH-8-2800
  9/16M-MP A 1/2 22500 9/16-18 UNFLH 2S-12-690
  9/16M-MP F/E 1/2 22500 9/16-18 UNFLH B6S-12-1800,D6S-12-2070
  3/4M-MP F/E 1/2 22500 3/4-16 UNFLH B6S-12-1800,D6S-12-2070
  9/16M-MP G/D/C/B 1/2 22500 9/16-18 UNFLH 4S-12-1040,4SH-12-1300, 4SHH-12-1040,A6S-12-1400
  3/4M-MP G/D/C/B 1/2 22500 3/4-16 UNFLH 4S-12-1040,4SH-12-1300, 4SHH-12-1040,A6S-12-1400
  1M-MP E/G/C/B/A 3/4 22500 1-14 UNSLH 4S-20-760,4SH-20-1040, A6S-20-1200,B6S-20-1400
  1M-MP E 1 20000 1-14 UNSLH B6S-25-1200
 •  描述 WP 螺纹 F 适用软管
  psi
  9/16F-HP F/E 3/16 45000 9/16-18 UNF B6S-5-2500,D6S-5-2800
  9/16F-HP F/E 3/16 58000 9/16-18 UNF E6SH-5-3200.B8S-5-4000
 •  描述 WP 螺纹F 适用软管
  psi
  3/8" F-HP RHK 3/16" 26100 3/8"-24 UNFRH 4SH-5-1800
  3/8' F-HP RHK 1/4" 22000 3/8"-24 UNFRH 4SH-6-1640
 •  描述 WP 螺纹F 适用软管
  psi
  1/4" F-HP K 3/16 26100 1/4-28 UNFLH 4SH-5-1800
 • 描述 WP 螺纹F 适用软管
  psi
  24x1.5F-DKOS B/A 5/32" 30000 M24x1.5 2S-4-1200,4S-4-1040
  24x1.5F-DKOS B/A 5/32" 30000 M24x1.5 2SH-3-1040
  24x1.5F-DKOS A 3/16" 30000 M24x1.5 2S-5-1040
  24x1.5F-DKOS A 3/16" 30000 M24x1.5 2SH-4-1200
  20x1.5F-DKOS C 3/16" 30000 M20x1.5 4SH-5-1800
  18x1.5F-DKOS B/A 1/4" 24000 M18x1.5 2S-6-1040,4S-6-1380
  22x1.5F-DKOS B/A 1/4" 24000 M20x1.5 2S-6-1040,4S-6-1380
  24x1.5F-DKOS B/A 1/4" 24000 M22x1.5 2S-6-1040,4S-6-1380
  18x1.5F-DKOS C 1/4" 30000 M24x1.5 4SH-6-1640
  20x1.5F-DKOS A 5/16" 30000 M18x1.5 2S-8-1040
  24x1.5F-DKOS A 5/16" 30000 M20x1.5 2S-8-1040
  20x1.5F-DKOS B 5/16B 40000 M24x1.5 4S-8-1380,4SH-8-1500
  22x1.5F-DKOS C/B 5/16" 40000 M20x1.5 4S-8-1380,4SH-8-1500
  24x1.5F-DKOS C/B 5/16" 40000 M22x1.5 4S-8-1380,4SH-8-1500
  24x1.5F-DKOS F/E 5/16" 40000 M24x1.5 B6S-8-2100,D6S-8-2500
  24x1.5F-DKOS I/H 5/16" 46400 M24x1.5 E6SH-8-2800,B8S-8-3800
  22x1.5F-DKOS B/A 3/8" 28000 M22x1.5 2S-10-690,4S-10-1100
  24x1.5F-DKOS B/A 3/8" 28000 M24x1.5 2S-10-690,4S-10-1100
  22x1.5F-DKOS E/C 3/8" 30000 M22x1.5 4SH-10-1400,B6S-10-2070
  24x1.5F-DKOS E/C 3/8" 30000 M24x1.5 4SH-10-1400,B6S-10-2070
  22x1.5F-DKOS A 1/2" 18000 M22x1.5 2S-12-690
  24x1.5F-DKOS A 1/2" 18000 M24x1.5 2S-12-690
  22x1.5F-DKOS G/D/C/B 1/2" 22000 M22x1.5 4S-12-1040,4SH-12-1300,4SHH-12-1040,A6S-12-1400
  24x1.5F-DKOS G/D/C/B 1/2" 22000 M24x1.5 4S-12-1040,4SH-12-1300,4SHH-12-1040,A6S-12-1400
  24x1.5F-DKOS F/E 1/2" 30000 M24x1.5 B6S-12-1800,D6S-12-2070
  24x1.5F-DKOS I/H 1/2" 43000 M24x1.5 E6SH-12-2500,B8S-12-3010
  36x2F-DKOS E/G/C/B/A 3/4" 24000 M36x2 4S-20-760,4SH-20-1040,A6S-20-1200,B6S-20-1400
  42x2F-DKOS E/C 1" 22000 M42x2 4SH-25-1040,B6S-25-1200
 •  描述 WP 螺纹 F 适用软管
  psi
  1/4M-HP B/A 5/32 30000 1/4-28 UNFLH 2S-4-1200.4S-4-1040
  114M-HP E/C 5132 58000 1/4-28 UNFLH 4SH-4-2200,B6S-4-2800
  3/8M-HP E/C 5/32 58000 3/8-24 UNFLH 4SH-4-2200,B6S-4-2800
  9/16M-HP E/C 5/32 58000 9/16-18 UNFLH 4SH-4-2200,B6S-4-2800
  1/4M-HP C 3/16 30000 1/4-28 UNFLH 4SH-5-1800
  3/8M-HP C 3/16 30000 3/8-24 UNFLH 4SH-5-1800
  9/16M-HP C 3/16 30000 9/16-18 UNFLH 4SH-5-1800
  1/4M-HP F/E 3/16 45000 1/4-28 UNFLH B6S-5-2500,D6S-5-2800
  1/4M-HP I/H 3/16 58000 1/4-28 UNFLH E6SH-5-3200.B8S-5-4000
  3/8M-HP F/E 3/16 45000 3/8-24 UNFLH B6S-5-2500.D6S-5-2800
  3/8M-HP I/H 3/16 58000 3/8-24 UNFLH E6SH-5-3200.B8S-5-4000
  9/16M-HP F/E 3/16 45000 9/16-18 UNFLH B6S-5-2500.D6S-5-2800
  9/16M-HP I/H 3/16 58000 9/16-18 UNFLH E6SH-5-3200,B8S-5-4000
  9/16M-HP B/A 1/4 24000 9/16-18 UNFLH 2S-6-1040.4S-6-1380
  3/8M-HP C 1/4 30000 3/8-24 UNFLH 4SH-6-1640
  3/8M-HP F 1/4 46400 3/8-24 UNFLH D6S-6-2800
  9/16M-HP F 1/4 46400 9/16-18 UNFLH D6S-6-2800
  9/16M-HP C/B 5/16 30000 9/16-18 UNFLH 4S-8-1380.4SH-8-1500
  3/8M-HP F/E 5/16 40000 3/8-24 UNFLH B6S-8-2100,C6S-8-2500,D6S-8-2500
  3/8M-HP I/H 5/16 46400 3/8-24 UNFLH E6SH-8-2800.B8S-8-3800
  9/16M-HP F/E 5/16 40000 9/16-18 UNFLH B6S-8-2100.C6S-8-2500.D6S-8-2500
  9/16M-HP 15/16 55100 9/16-18 UNFLH E6SH-8-2800,B8S-8-3800
  9/16M-HP E/C 3/8 40000 9/16-18 UNFLH 4SH-10-1400,B6S-10-2070
  9/16M-HP G/D/C/B 1/2 22000 9/16-18 UNFLH 4S-12-1040,4SH-12-1300 4SHH-12-1040,A6S-12-1400
  9/16M-HP I/H 1/2 36500 9/16-18 UNFLH E6SH-12-2500
  9/16M-HP F/E 1/2 30000 9/16-18 UNFLH B6S-12-1800,D6S-12-2070
 •  描述 WP 螺纹F 适用软管
  psi
  5/16' M-HPA 5/32" 22000 5/16"-24 UNF 2S-4-1200
 •  描述 WP 螺纹F 适用软管
  psi
  1/4" M-HPC 3/16" 26100 1/4-28 UNFLH 4SH-5-1800
  3/8" M-HPC 3/16" 26100 3/8-28 UNFLH 4SH-5-1800
 •  描述 WP 螺纹 F 适用软管
  psi
  1/4 M-GAS100ECB/A 5/32 22000 1/4-19GAS 2S-4-1200,4S-4-1040
  1/4 M-GAS100EC C 3/16 26100 1/4-19GAS 4SH-5-1800
  1/4 M-GAS100EC F/E 3/16 40600 1/4-19GAS B6S-5-2500,D6S-5-2800
  1/4 M-GAS100ECB/A 1/4 22000 1/4-19GAS 2S-6-1040,4S-6-1380
  1/4 M-GAS100ECA 5/16 22000 1/4-19GAS 2S-8-1040
  1/4 M-GAS100ECC/B 5/16 24000 1/4-19GAS 4S-8-1380,4SH-8-1500
专用套筒
产品介绍
产品应用
 • 油气及海洋

  app于化学上品压注、海里液压机元器件封装操作、海里井控等,可供很长地埋管。
 • 水射流

  适用于阻力达4000bar(58000 psi)的用到条件,如极高压水刀射流破拆(螺纹钢筋水泥土整修等)、的管道切工、纸张类型或钢铁集团切工或者须要极高压的化学工业洗,如贮罐和烧杯洗、表皮治疗、工程物表皮洗、除漆等。
 • 螺栓预紧

  APP于地面及远海螺帽预紧系统及液压式力矩板手等。
 • 压力试验设备

  应该用于阀、工具软件.操控后盖板、检修装置等的操控。
 • 换热器

  适用于豁口径板换器管的洁净等。
压力色标
利通现代科技较高压树脂胶胶管主要包括世界互通的色调logo对的压力档次弄出识别,以便大家识別,降低健康危害性
 • 10000psi - 690bar
 • 15,000psi-1034bar
 • 20,000psi-1379bar
 • 30,000psi-2068bar
 • 40,000psi-2758bar
 • 55,000psi-3792bar
定制软管总成
高压橡胶管总承由超多压不饱和树脂材料高压橡胶管、联系件和配套工程零件零件而成,可能其多在超多压的的环境下食用,零件的专科度对超多压不饱和树脂材料高压橡胶管总承的安全管理性及食用性起着决心性使用。 利通高新高新科技将客户的用到经验看作灵魂,从胶管、接入件、硬件到半原料、前壳原料验证,每项根合格率出厂的的较高压树脂材料胶管前壳都经力了一层层审查。利通高新高新科技对精益生产管理求精加工的颁布及精益生产管理求精设计理念的推进也绝对不会充许有异常情况品流入了餐饮市场。
选择合适的产品
与利通科持另外高压软管类新产品的挑选差不多,您能能从下述多少个部分取舍合理的类新产品形号:

工作压力 : 由产品(pin)的(de)使(shi)用工况所决定的(de)最🅠大工作压(ya)力、脉冲、以及(ji)要求的(de)安全(quan)系💃数(shu)等;

使用温度 : 包括介质最(zui)高(gao)/最(zui)低(di)使(shi)用(yong)温(wen)度(du)(du)及(ji)环境最(zui)高(gao)/最(zui)低(di)温(wen)度(dꦐu)(du)等;

使用介质 : 介质(zhi)的(de)物(wu)理及化学性(xing)能等将对(dui)软管材(cai)质(zhi)的(de)选择产(chan)生(sheng)决🦋定性(xing)的(de)影响;

应用环境的特殊要求 : 某些特(te)定的(de)使用环境(jing)会对产(chan)品的(de)耐(nai)磨度、耐(nai)老(lao)化性(xing)(xing)(xing)能(neng)、耐(nai)曲(qu)挠性(xing)(xing)(xing)能(neng)、耐(nai)脉冲性(xing)(xing☂)(xi𒆙ng)能(neng)、弯曲(qu)半(ban)径等提出(chu)特(te)殊要(yao)求(qiu)(请咨询我们的(de)业务人员提供最佳解决方案);

连接件选型 : 选(xuan)择(ze)合适的(de)(de)连接(jie)件(jian)是生产合格总成(cheng)产品(pin)的(de)(de)前提,根据设(she)备ℱ的(de)(de)设(she)计需求(qiu)对连接(jie)件(jian)进行有效选(xuan)择(z💛e)(或设(she)计)将极大的(de)(de)提高总成(cheng)产品(pin)的(de)(de)生产效率。

 • 保护套

  无色PVC呵护套和不好室内环境所需要的有盘绕钢板带动的很强呵护套。特别留意:橡胶软管呵护套不可以算作进行者的呵护设施设备使用的。
 • 不锈钢抓环

  抓环的扣压有因素相应规范。在选择利通科技开发热塑管来进行热换器器清理时,抓环会为操作使用人士出示帮。
 • 软管防脱扣

  防脱发扣在连接管意想不到脱接时将进行高压低压管紧紧抓住拴住,预防作业人士或机械设备给予暴击伤害。强改进措施在进行高压低压应用领域的环境中分配。肌肉拉伸比强度范围图1372KN到2477KN。
 • 限弯节

  限弯节有效的治疗严重操作步骤具体条件下排水管和进行连接管进行接口处因歪曲所产生外露、分裂等毛病。
证书
利通信息技术顺序根据的食品企业申请企业身份验证包涵安标(MA)、MSHA、欧美原油使用量商会API食品企业申请企业身份验证API-16C和API-7K、欧美船级社ABS食品企业申请企业身份验证(原油使用量钻采装置及钢板编识硅橡胶连接管前壳)及结构大力支持(原油使用量钻采装置)、荷兰船级社DNV结构大力支持(LTSA699)、土耳其GOST原油使用量企业申请企业身份验证、劳氏防火阻燃企业申请企业身份验证等,已根据的菅理系统企业申请企业身份验证包涵DNV效果治理菅理系统(按照细则的GB/T19001-2016/ISO 9001:2015)、原油使用量天然植物气行业领域创造类安排的效果治理菅理系统(按照细则的API SpecificationQ1)、学习环境菅理系统(按照细则的GB/T24001-2016/ISO14001:2015)、手段装置效果治理菅理系统(按照细则的GJB9001C-2017)和两化相融菅理系统(GB/T 23001-2017)等。利通信息技术加测管理中心自2019年起获CNAS大力支持,设在电磁调查室、爆破作业调查室、耐火调查室、盐雾调查室等近二十五个调查室,加测毕竟被判定具备有直接性、准确的性及权威部门性。
相关产品
联系客服
400-6191-666