w永久w939w75w75w乳液

多语言网站:

您所在的位置:w永久w939w75w75w乳液 > 产品及解决方案 > 超高压清洗软管
LT799E 6SH
超高压树脂软管W.P.46400PSI
适用范围:超高压水射流应用,尤其适用于射流喷头

压力范围:2500 ~3200 bar (36250 ~46400 psi)
特点:无断头的连续长管用于替代钢管
特点:柔性好
特点:水射流切割
特点:水力破拆
特点:清除表面沉积的污物
在线咨询
全国服务热线 :
超高压树脂软管W.P.46400PSI
数据展示
件号 软管尺寸 ID OD WP
dash inch DN mm inch mm inch bar psi
E6SH-5-3200 -3 3/16 5 4.6 0.181 14.8 0.583 3200 46400
E6SH-8-2800 -5 5/16 8 7.6 0.299 19.4 0.764 2800 40600
E6SH-12-2500 -8 1/2 12 12.8 0.504 26.0 1.024 2500 36250
可选软管接头
 • 描述 锥度 WP 螺纹F 适用软管
  psi
  1/4"F-BSPP A 1/8" 24-60 22000 1/4"-19GAS 2S-3-1040
  1/4"F-BSPP B/A 5/32" 24-60 22000 1/4"-19GAS 2S-4-1200,4S-4-1040
  1/4"F-BSPP B/A 5/32" 24-60 22000 1/4"-19GAS 2SH-3-1040
  1/4"F-BSPP C 5/32" 24-60 31900 1/4"-19GAS 4SH-4-2200
  1/4"F-BSPP A 3/16" 24-60 22000 1/4"-19GAS 2S-5-1040
  1/4"F-BSPP A 3/16" 24-60 22000 1/4"-19GAS 2SH-4-1200
  1/4"F-BSPP C 3/16" 24-60 26100 1/4"-19GAS 4SH-5-1800
  1/4"F-BSPP F/E 3/16" 24-60 40600 1/4"-19GAS B6S-5-2500,D6S-5-2800
  1/4"F-BSPP I/H 3/16" 24-60 40600 1/4"-19GAS E6SH-5-3200,B8S-5-4000
  1/4"F-BSPP B/A 1/4" 24-60 22000 1/4"-19GAS 2S-6-1040,4S-6-1380
  1/4"F-BSPP C 1/4" 24-60 24000 1/4"-19GAS 4SH-6-1640
  3/8"F-BSPP A 5/16" 24-60 22000 3/8"-19GAS 2S-8-1040
  3/8"F-BSPP C/B 5/16" 24-60 22000 3/8"-19GAS 4S-8-1380,4SH-8-1500
  1/2"F-BSPP B/A 3/8" 24-60 22000 1/2"-14GAS 2S-10-690,4S-10-1100
  1/2"F-BSPP E/C 3/8" 24-60 28000 1/2"-14GAS 4SH-10-1400,B6S-10-2070
  1/2"F-BSPP A 1/2" 24-60 18000 1/2"-14GAS 2S-12-690
  1/2"F-BSPP G/D/C/B 1/2" 24-60 22000 1/2"-14GAS 4S-12-1040,4SH-12-1300,4SHH-12-1040,A6S-12-1400
  1"F-BSPP G/C/A 3/4" 60 18000 1"-11GAS 4S-20-760,4SH-20-1040,A6S-20-1200
  1+1/4"F-BSPP C1 60 15000 1+1/4"-11GAS 4SH-25-1040
 • 描述 WP 螺纹F 适用软管
  psi
  3/8M-MP C 1/4 22500 3/8-24 UNFLH 4SH-6-1640
  9/16M-MP C/B 5/16 22500 9/16-18 UNFLH 4S-8-1380,4SH-8-1500
  3/4M-MP C/B 5/16 22500 3/4-16 UNFLH 4S-8-1380,4SH-8-1500
  3/4M-MP F/E 5/16 22500 3/4-16 UNFLH B6S-8-2100,D6S-8-2500,C6S-8-2500
  3/4M-MP I/H 5/16 22500 3/4-16 UNFLH E6SH-8-2800
  9/16M-MP A 1/2 22500 9/16-18 UNFLH 2S-12-690
  9/16M-MP F/E 1/2 22500 9/16-18 UNFLH B6S-12-1800,D6S-12-2070
  3/4M-MP F/E 1/2 22500 3/4-16 UNFLH B6S-12-1800,D6S-12-2070
  9/16M-MP G/D/C/B 1/2 22500 9/16-18 UNFLH 4S-12-1040,4SH-12-1300, 4SHH-12-1040,A6S-12-1400
  3/4M-MP G/D/C/B 1/2 22500 3/4-16 UNFLH 4S-12-1040,4SH-12-1300, 4SHH-12-1040,A6S-12-1400
  1M-MP E/G/C/B/A 3/4 22500 1-14 UNSLH 4S-20-760,4SH-20-1040, A6S-20-1200,B6S-20-1400
  1M-MP E 1 20000 1-14 UNSLH B6S-25-1200
 • 描述 WP 螺纹F 适用软管
  psi
  14x1.5F-MET24-60 A 3/16 22000 M14x1.5 2S-5-1040
  14x1.5F-MET24-60 C 3/16 26100 M14x1.5 4SH-5-1800
  14x1.5F-MET24-60 F/E 3/16 45000 M14x1.5 B6S-5-2500,D6S-5-2800
  14x1.5F-MET24-60 I/H 3/16 45000 M14x1.5 E6SH-5-3200,B8S-5-4000
  14x1.5F-MET24-60 B/A 1/4 22000 M14x1.5 2S-6-1040,4S-6-1380
  16x1.5F-MET24-60 B/A 1/4 22000 M16x1.5 2S-6-1040,4S-6-1380
 •  描述 WP 螺纹 F 适用软管
  psi
  1/4M-HP B/A 5/32 30000 1/4-28 UNFLH 2S-4-1200.4S-4-1040
  114M-HP E/C 5132 58000 1/4-28 UNFLH 4SH-4-2200,B6S-4-2800
  3/8M-HP E/C 5/32 58000 3/8-24 UNFLH 4SH-4-2200,B6S-4-2800
  9/16M-HP E/C 5/32 58000 9/16-18 UNFLH 4SH-4-2200,B6S-4-2800
  1/4M-HP C 3/16 30000 1/4-28 UNFLH 4SH-5-1800
  3/8M-HP C 3/16 30000 3/8-24 UNFLH 4SH-5-1800
  9/16M-HP C 3/16 30000 9/16-18 UNFLH 4SH-5-1800
  1/4M-HP F/E 3/16 45000 1/4-28 UNFLH B6S-5-2500,D6S-5-2800
  1/4M-HP I/H 3/16 58000 1/4-28 UNFLH E6SH-5-3200.B8S-5-4000
  3/8M-HP F/E 3/16 45000 3/8-24 UNFLH B6S-5-2500.D6S-5-2800
  3/8M-HP I/H 3/16 58000 3/8-24 UNFLH E6SH-5-3200.B8S-5-4000
  9/16M-HP F/E 3/16 45000 9/16-18 UNFLH B6S-5-2500.D6S-5-2800
  9/16M-HP I/H 3/16 58000 9/16-18 UNFLH E6SH-5-3200,B8S-5-4000
  9/16M-HP B/A 1/4 24000 9/16-18 UNFLH 2S-6-1040.4S-6-1380
  3/8M-HP C 1/4 30000 3/8-24 UNFLH 4SH-6-1640
  3/8M-HP F 1/4 46400 3/8-24 UNFLH D6S-6-2800
  9/16M-HP F 1/4 46400 9/16-18 UNFLH D6S-6-2800
  9/16M-HP C/B 5/16 30000 9/16-18 UNFLH 4S-8-1380.4SH-8-1500
  3/8M-HP F/E 5/16 40000 3/8-24 UNFLH B6S-8-2100,C6S-8-2500,D6S-8-2500
  3/8M-HP I/H 5/16 46400 3/8-24 UNFLH E6SH-8-2800.B8S-8-3800
  9/16M-HP F/E 5/16 40000 9/16-18 UNFLH B6S-8-2100.C6S-8-2500.D6S-8-2500
  9/16M-HP 15/16 55100 9/16-18 UNFLH E6SH-8-2800,B8S-8-3800
  9/16M-HP E/C 3/8 40000 9/16-18 UNFLH 4SH-10-1400,B6S-10-2070
  9/16M-HP G/D/C/B 1/2 22000 9/16-18 UNFLH 4S-12-1040,4SH-12-1300 4SHH-12-1040,A6S-12-1400
  9/16M-HP I/H 1/2 36500 9/16-18 UNFLH E6SH-12-2500
  9/16M-HP F/E 1/2 30000 9/16-18 UNFLH B6S-12-1800,D6S-12-2070
 •  描述 WP 螺纹F 适用软管
  psi
  5/16' M-HPA 5/32" 22000 5/16"-24 UNF 2S-4-1200
 •  描述 WP 螺纹F 适用软管
  psi
  1/4" M-HPC 3/16" 26100 1/4-28 UNFLH 4SH-5-1800
  3/8" M-HPC 3/16" 26100 3/8-28 UNFLH 4SH-5-1800
 • 描述 WP 螺纹F 适用软管
  psi
  24x1.5F-DKOS B/A 5/32" 30000 M24x1.5 2S-4-1200,4S-4-1040
  24x1.5F-DKOS B/A 5/32" 30000 M24x1.5 2SH-3-1040
  24x1.5F-DKOS A 3/16" 30000 M24x1.5 2S-5-1040
  24x1.5F-DKOS A 3/16" 30000 M24x1.5 2SH-4-1200
  20x1.5F-DKOS C 3/16" 30000 M20x1.5 4SH-5-1800
  18x1.5F-DKOS B/A 1/4" 24000 M18x1.5 2S-6-1040,4S-6-1380
  22x1.5F-DKOS B/A 1/4" 24000 M20x1.5 2S-6-1040,4S-6-1380
  24x1.5F-DKOS B/A 1/4" 24000 M22x1.5 2S-6-1040,4S-6-1380
  18x1.5F-DKOS C 1/4" 30000 M24x1.5 4SH-6-1640
  20x1.5F-DKOS A 5/16" 30000 M18x1.5 2S-8-1040
  24x1.5F-DKOS A 5/16" 30000 M20x1.5 2S-8-1040
  20x1.5F-DKOS B 5/16B 40000 M24x1.5 4S-8-1380,4SH-8-1500
  22x1.5F-DKOS C/B 5/16" 40000 M20x1.5 4S-8-1380,4SH-8-1500
  24x1.5F-DKOS C/B 5/16" 40000 M22x1.5 4S-8-1380,4SH-8-1500
  24x1.5F-DKOS F/E 5/16" 40000 M24x1.5 B6S-8-2100,D6S-8-2500
  24x1.5F-DKOS I/H 5/16" 46400 M24x1.5 E6SH-8-2800,B8S-8-3800
  22x1.5F-DKOS B/A 3/8" 28000 M22x1.5 2S-10-690,4S-10-1100
  24x1.5F-DKOS B/A 3/8" 28000 M24x1.5 2S-10-690,4S-10-1100
  22x1.5F-DKOS E/C 3/8" 30000 M22x1.5 4SH-10-1400,B6S-10-2070
  24x1.5F-DKOS E/C 3/8" 30000 M24x1.5 4SH-10-1400,B6S-10-2070
  22x1.5F-DKOS A 1/2" 18000 M22x1.5 2S-12-690
  24x1.5F-DKOS A 1/2" 18000 M24x1.5 2S-12-690
  22x1.5F-DKOS G/D/C/B 1/2" 22000 M22x1.5 4S-12-1040,4SH-12-1300,4SHH-12-1040,A6S-12-1400
  24x1.5F-DKOS G/D/C/B 1/2" 22000 M24x1.5 4S-12-1040,4SH-12-1300,4SHH-12-1040,A6S-12-1400
  24x1.5F-DKOS F/E 1/2" 30000 M24x1.5 B6S-12-1800,D6S-12-2070
  24x1.5F-DKOS I/H 1/2" 43000 M24x1.5 E6SH-12-2500,B8S-12-3010
  36x2F-DKOS E/G/C/B/A 3/4" 24000 M36x2 4S-20-760,4SH-20-1040,A6S-20-1200,B6S-20-1400
  42x2F-DKOS E/C 1" 22000 M42x2 4SH-25-1040,B6S-25-1200
 •  描述 WP 螺纹 F 适用软管
  psi
  14X1.5M-HP MET F/E 3/16 45000 M14X1.5LH B6S-5-2500,D6S-5-2800
  14X1.5M-HP MET I/H 3/16 58000 M14X1.5LH E6SH-5-3200,B8S-5-4000
  14X1.5M-HP MET F 1/4 46400 M14X1.5LH D6S-6-2800
  14X1.5M-HP MET F/E 5/16 40000 M14X1.5LH B6S-8-2100,D6S-8-2500,C6S-8-2500
  14X1.5M-HP MET I/H 5/16 55100 M14X1.5LH E6SH-8-2800,B8S-8-3800
  18X1.5M-HP MET F/E 1/2 30000 M18X1.5LH B6S-12-1800,D6S-12-2070
  18X1.5M-HP MET I/H 1/2 43000 M18X1.5LH E6SH-12-2500,B8S-12-3010
 • 描述 WP 螺纹F 适用软管
  psi
  9/16 F-TYPE MB/A 5/32 30000 9/16-18 UNF 2S-4-1200,4S-4-1040
  9/16 F-TYPE ME/C 5/32 58000 9/16-18 UNF 4SH-4-2200,B6S-4-2800
  9/16 F-TYPE MA 3/16 30000 9/16-18 UNF 2S-5-1040
  9/16 F-TYPE MC 3/16 30000 9/16-18 UNF 4SH-5-1800
  9/16 F-TYPE MF/E 3/16 45000 9/16-18 UNF B6S-5-2500,D6S-5-2800
  9/16 F-TYPE MI/H 3/16 58000 9/16-18 UNF E6SH-5-3200,B8S-5-4000
  9/16 F-TYPE MB/A 1/4 24000 9/16-18 UNF 2S-6-1040,4S-6-1380
  9/16 F-TYPE MC 1/4 30000 9/16-18 UNF 4SH-6-1640
  9/16 F-TYPE MF 1/445000 45000 9/16-18 UNF D6S-6-2800
  3/4 F-TYPE MA 5/16 SS 22000 3/4-16 UNF 2S-8-1040
  3/4 F-TYPE MC/B 5/16 22000 3/4-16 UNF 4S-8-1380,4SH-8-1500
  3/4 F-TYPE MF/E 5/16 40000 3/4-16 UNF B6S-8-2100,D6S-8-2500,C6S-8-2500
  7/8 F-TYPE MF/E 5/16 40000 7/8-14 UNF B6S-8-2100,D6S-8-2500,C6S-8-2500
  3/4 F-TYPE MI/H 5/16 46400 3/4-16 UNF E6SH-8-2800,B8S-8-3800
  7/8 F-TYPE MI/H 5/16 46400 7/8-14 UNF E6SH-8-2800,B8S-8-3800
  1+1/8 F-TYPE MI/H 5/16 46400 1+1/8-12 UNF E6SH-8-2800,B8S-8-3800
  3/4 F-TYPE MB/A 3/8 SS 22000 3/4-16 UNF 2S-10-690,4S-10-1100
  3/4 F-TYPE MC 3/8 22000 3/4-16 UNF 4SH-10-1400
  1 F-TYPE MA 1/2 18000 1-12 UNF 2S-12-690
  1 F-TYPE MF/E 1/2 30000 1-12 UNF B6S-12-1800,D6S-12-2070
  1 F-TYPE EMG/D/C/B 1/2 22000 1-12 UNF 4S-20-760,4SH-12-1300, 4SHH-12-1040,A6S-12-1400
  1 F-TYPE MI/H 1/2 43000 1-12 UNF E6SH-12-2500,B8S-12-3010
  1+5/16 F-TYPE ME/G/C/B/A 3/4 24000 1+5/16-12 UN 4S-20-760,4SH-20-1040, A6S-20-1200,B6S-20-1400
  1+5/16 F-TYPE MCI 22000 1+5/16-12 UN 4SH-25-1040
 •  描述 WP 螺纹 F 适用软管
  psi
  9/16F-HP F/E 3/16 45000 9/16-18 UNF B6S-5-2500,D6S-5-2800
  9/16F-HP F/E 3/16 58000 9/16-18 UNF E6SH-5-3200.B8S-5-4000
 •  描述 WP 螺纹F 适用软管
  psi
  3/8" F-HP RHK 3/16" 26100 3/8"-24 UNFRH 4SH-5-1800
  3/8' F-HP RHK 1/4" 22000 3/8"-24 UNFRH 4SH-6-1640
 •  描述 WP 螺纹F 适用软管
  psi
  1/4" F-HP K 3/16 26100 1/4-28 UNFLH 4SH-5-1800
专用套筒
LT799E 6SH
描述 软管规格 C D L
  DN inches mm mm mm
3/16 LT799E 6SH 5 3/16 24.7 15.9 69.0
5/16 LT799E 6SH 8 5/16 29.2 21.0 66.5
1/2  LT799E 6SH 12 1/2 37.6 28.4 75.0
 
产品介绍
产品应用
 • 油气及海洋

  适用于物理品压注、水底手动液压电子器件操纵、水底井控等,可供加长污水管。
 • 水射流

  应用软件于负压达4000bar(58000 psi)的采用生态环境,如超低压水刀射流破拆(箍筋水泥混凝土垫块土折除等)、供水管道切、纸型或钢铁设备切与须得超低压的化学工业洗,如贮罐和袋子洗、面上进行处理、工程单体建筑面上洗、除漆等。
 • 螺栓预紧

  软件应用于大陆及海洋螺柱预紧软件及油压机扭力螺丝刀等。
 • 压力试验设备

  利用于阀、工貝.设定设定面板、修补专用设备等的设定。
 • 换热器

  技术应用于小洞径板换器管的清晰等。
压力色标
利通科技有限公司较高压硅橡胶橡胶软管使用世界通用版的颜色搭配logo对各种压力分类产生辨别,更加方便粉丝辨认,减少安全的风险控制
 • 10000psi - 690bar
 • 15,000psi-1034bar
 • 20,000psi-1379bar
 • 30,000psi-2068bar
 • 40,000psi-2758bar
 • 55,000psi-3792bar
定制软管总成
排水管总体由高水准压树脂胶材料排水管、相连件和设施有附件零件而成,是由于其多在高水准压的室内环境下施用,零件的正规度对高水准压树脂胶材料排水管总体的安全管理性及施用耐腐蚀性起着直接决判定效用。 利通现代网络将顾客的安全使用体验感算为宝宝,从橡胶管、相连件、零件到半样品、屏幕总承样品验证,每项根合格达标出货的较高压硅橡胶橡胶管屏幕总承都经历英文了层层抓落实严把。利通现代网络对精益生产管理求精分娩的制定及精益生产管理求精背景的贯彻实施也决不限度有较差品流通量的市场。
选择合适的产品
与利通科持其它的胶管品牌的规格型号选一般,您能否从下类几管理方面选适用的品牌规格型号:

工作压力 : 由(you)产🐬品的使用工况所决定的最大工作压力、脉冲(chong)、以及要(yao)求的安全系数等;

使用温度 : 包括(kuo)介ꦜ质(zhi꧃)最(zui)高/最(zui)低使用温度及环境最(zui)高/最(zui)低温度等;

使用介质 : 介质(zhi)(zhi)的(de)物理及(ji)化学(xue)性(xing)能(neng)等𓃲将对软管材质(zhi)(zhi)的(de)选择产(chan)生决定(ding)性(xing)的(de)影响;

应用环境的特殊要求 : 某些(xie)特(te)定的使用(yong)环境会对(dui)产品(pin)的耐(nai)磨度、耐(nai)老化性能、耐(nai)曲挠(nao)性能、耐(nai)脉冲性能、弯(♕wan)曲半径等提出特(te)殊要求(请(qing)咨询我们的业务(wu)人员提供最(zui)佳(jia)解决方案);

连接件选型 : 选择合(he)适的连接(jie)(jie)件是(shi)生(sheng)产合(he)格总成产品的前提,根据设备的设计(ji)需(xu)求对连接(jie)(jie)件进行有效选择(或设计(ji))将极(🐎ji)大的提高总成产品的生(sheng)൲产效率(lv)。

 • 保护套

  透明度PVC确保区套或 大环境恶劣大环境流程的暗含绕线钢板抓好的超极确保区套。提前准备:胶管确保区套没有作控制考生的确保区装置操作。
 • 不锈钢抓环

  抓环的扣压有添加范围想要。在适用利通科技创新热塑管来传热器清洁时,抓环能为作业职工保证作用。
 • 软管防脱扣

  防脱生发扣在塑料软管意想不到脱接时将直流电管紧紧拴住,以避免工作人数或装置被重伤。强最好是在直流电软件应用生活环境中性能。收缩抗压强度位置1372KN到2477KN。
 • 限弯节

  限弯节还有效的怎样预防极端与恶劣基本操作状态下高压软管和插头联系处因偏移产生泄漏、崩裂等问题。
证书
利通自动化开发主次经过的食品身份资格身份验证包含安标(MA)、MSHA、英国原油研究会API食品身份资格身份验证API-16C和API-7K、英国船级社ABS食品身份资格身份验证(原油钻采防具及纲丝编结橡胶制品胶管总体)及结构重视(原油钻采防具)、法国船级社DNV结构重视(LTSA699)、美国GOST原油身份资格身份验证、劳氏防火防燃身份资格身份验证等,已经过的安全处理处理机构体制身份资格身份验证包含DNV线产品安全处理处理机构体制(复合的细则GB/T19001-2016/ISO 9001:2015)、原油天然水气行业领域制作业类机构的线产品安全处理处理机构体制(复合的细则API SpecificationQ1)、环境安全处理处理机构体制(复合的细则GB/T24001-2016/ISO14001:2015)、法宝防具线产品安全处理处理机构体制(复合的细则GJB9001C-2017)和两化要融合安全处理处理机构体制(GB/T 23001-2017)等。利通自动化开发查重平台自2016起获CNAS重视,有输入脉冲實驗室、工程爆破實驗室、耐火實驗室、盐雾實驗室等近二十五个實驗室,查重成果被评定兼具客观的性、准确度性及实效性性。
相关产品
联系客服
400-6191-666